Phonetics

Phonetics Summary

مهم ترین بخش زبان شنیدن آن است. به بیان دیگر شنیدن و شنیده شدن در زبان نیاز به استفاده صحیح از تلفظ کلمات دارد. این کتاب جعبه ابزار کاملی است از صدای های زبان انگلیسی. در سفر مهیج فراگیری زبان این کتاب بهترین دوست شماستBe the first Reviewer for this book   Users Online